About me

>> Cymraeg

I was born in London in 1977 and spent my childhood in North Devon. I moved to Cardiff in 1995 to study English & Philosophy at Cardiff University, and have remained in Wales ever since, living for 11 of the past 19 years in Cardiff Central.
I taught English at Bassaleg School, Newport for 2 years before moving to the Temple of Peace to work for the Council for Education in World Citizenship Cymru as an education officer. I've remained at the Temple ever since, and I am now Chief Executive of the Welsh Centre for International Affairs. I'm passionate about achieving social justice, promoting human rights and combating poverty.
I am married with a son, Sam, who is three years old. I'm a trustee of the Wales Council for Voluntary Action and member of the Climate Change Commission for Wales. During my (limited) spare time, I like to relax by listening to 70s funk and soul music. Amdanaf

Cefais fy ngeni yn Llundain ym 1977 a threuliais fy mhlentyndod yng Ngogledd Dyfnaint. Symudais i Gaerdydd ym 1995 i astudio Saesneg ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ac arhosais yng Nghymru byth ers hynny, gan fyw yng Nghanol Caerdydd am 11 o’r 19 mlynedd diwethaf.

Dysgais Saesneg yn Ysgol Basaleg, Casnewydd am 2 flynedd cyn symud i’r Deml Heddwch i weithio dros Gyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd Cymru fel Swyddog Addysg. Bûm yn y Deml byth ers hynny, a fi yn awr yw Prif Weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Rwy’n frwd dros gyfiawnder cymdeithasol, hybu hawliau dynol a gwrthweithio tlodi.

Rwy’n briod, ac mae gen’i fab, Sam, sydd yn dair blwydd oed. Rwy’n ymddiriedolwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac yn aelod o Gomisiwn Newid Hinsawdd Cymru. Yn ystod fy amser hamdden (prin), rwy’n hoffi ymlacio trwy wrando ar gerddoriaeth ffync a soul o’r 70au.