Manifesto

>> Cymraeg


You can read Plaid Cymru's full manifesto below.

My pledges for Cardiff Central


Fight cuts to local services
I’ll oppose austerity and fight further Cardiff Council proposals to cut libraries and youth services.

Keep talented graduates in Cardiff
I’ll stand up for better housing, support an entrepreneurial culture and fight for a living wage for all.

Cleaner, safer streets
I want to build bridges between local residents and students, and I’ll put pressure on Cardiff Council to clean up.

A proper bus station
I'll push to ensure that Cardiff's new station serves all our communities - no more bus stop chaos.
Maniffesto

Gallwch ddarlllen maniffesto llawn Plaid Cymru isod.

Fy addewidion ar gyfer Ganol Caerdydd


Ymladd yn erbyn toriadau ar wasanaethau lleol
Byddaf yn gwrthwynebu llymder ac yn ymladd yn erbyn cynlluniau newydd Cyngor Caerdydd i dorri llyfrgelloedd a gwasanaethau ieuenctid.

Cadw graddedigion dawnus yng Nghaerdydd
Byddaf yn sefyll dros gartrefi gwell, yn cefnogi diwylliant mentergar ac yn ymladd er mwyn sicrhau cyflog byw ar gyfer pawb.

Strydoedd glanach, mwy diogel
Hoffwn godi pontydd rhwng pobl leol a myfyrwyr, a byddaf yn pwyso ar Gyngor Caerdydd i lanhau y brifddinas.

Gorsaf fysus go iawn
Byddaf yn brwydro i sicrhau bod gorsaf newydd Caerdydd ar gael i bob un o’n cymunedau – dim mwy o lanast wrth aros.


Plaid Cymru Manifesto 2015 - English

Maniffesto Plaid Cymru 2015 - Cymraeg